Jaká byla Vědecká konference 2022?

Pohledem organizátora shrnuje prof. Tomáš Kalina.


Milé kolegyně a kolegové,

Vědecká konference je za námi a máme příležitost se zamyslet, co a jak se nám letos povedlo a jak fungoval nový koncept.

Stanovili jsme si tři cíle: zaprvé jsme chtěli nabídnout ucelený vhled do oborů naší fakulty, zadruhé umožnit sdílení dobré praxe, poskytnout inspiraci a založit možné budoucí spolupráce a zatřetí si mohli doktorandi shrnout a prezentovat svou vědeckou práci a tříbit názory v diskusi se zkušenějšími kolegy.

První cíl jsme bezpochyby naplnili, a to díky všem čtyřem koordinátorům oborově zaměřených bloků. Mimo to, že pozvali zajímavé hosty a ve svých přehledových přednáškách poskytli úvod do oboru, nabídli také vize budoucnosti – a vše doplnili prezentacemi doktorandů, kteří ukázali, že pokrok v každém oboru je závislý na práci nadšených, mladých a motivovaných kolegů. Za to všem patří velký dík a nejlepším přednáškám i udělené ceny a mimořádné stipendium. Gratuluji oceněným!

Jelikož hlavním cílem výzkumné práce je, aby budoucnost byla ještě lepší než naše současnost, dovolím si pár poznámek k budoucímu zvýšení vědecké kvality naší konference.

Snažme se o přehlednější strukturu prezentace, základem je definovat problém: Jaká je ta velká otázka, kterou chci vyřešit? Potom je třeba krátce zmínit metody, a hlavně: ukázat data! Protože jsou to právě data neboli statisticky zpracované výsledky, co prokazuje platnost našich tvrzení, o kterých potom budeme v kontextu diskutovat.

Mějme na paměti důležitý rozdíl mezi odbornou přednáškou a vědeckým sdělením. Zatímco odborný příspěvek popisuje komplikovanou a zajímavou realitu našeho medicínského oboru, vědecký příspěvek přináší nové poznání. To musí být podloženo důkazy, tedy daty. V tom myslím můžeme mít větší ambice a můžeme kvalitativně zlepšit Vědeckou konferenci, a tedy i vědu na naší fakultě a v naší nemocnici.

Cíl druhý – sdílení dobré praxe a inspirace – byl z pohledu přednášejících naplněn vrchovatou měrou a myslím, že lze jen poděkovat. Rezervy ale máme na straně publika. Z 800 zaměstnanců a 350 doktorandů (institucionální podpora vědy tvoří cca 20 procent fakultního rozpočtu) většina vůbec nedorazila. Bohužel i nemalá část publika se bezohledně vydávala na úprk uprostřed přednášek svých kolegů. To považuji za nejen překvapivé, ale také za velmi nekolegiální a v podstatě hulvátské. Masovost z tohoto jevu zdánlivě dělá normu, tak to ale není – normální a slušné je věnovat pozornost kolegům tak, jak oni věnují pozornost mému sdělení.

Třetí cíl, prezentace doktorandů, byl z velké části naplněn v podobě vyvěšených posterů. Své nadšení pro projekty mohli prezentovat kolegům a také porotě složené z ostatní školitelů, což také naplňovalo cíl vzájemného propojování vědy na fakultě.

V závěru chci poděkovat za skvělou zkušenost všem kolegům, kteří se na úspěchu Vědecké konference podíleli: všem koordinátorům jednotlivých přednáškových bloků, vědeckému výboru, všem hodnotitelům posterů, organizační agentuře 4education, pracovníkům děkanátu a studentům, které organizuje Motolák. Za krásný zážitek Noci fakulty pak děkuji jejím organizátorům. Děkuji také našim firemním sponzorům, kteří nám pomohli celou akci financovat a díky nimž jsme se mohli seznámit s portfoliem jejich produktů a služeb.

Poslední gratulace patří oceněným:

 • Cena za nejlepší poster
  Dallmer-Zerbe Isa: Automatic brain state detection using computational modeling differentiates the seizure onset zone in intracranial recordings of epilepsy patients   
 • Cena za nejlepší prezentaci pregraduálního studenta
  Tomáš Novák: Implantace cévních náhrad do karotické tepny na zvířecím modelu     
 • Cena návštěvníků konference
  Barbora Heřmanovská: Detekce nových genetických příčin fokální kortikální dysplázie typu I
 • Cena proděkana pro vědu a výzkum
  Jakub Hurych: Které bakterie jsou ty hodné u Crohnovy choroby?
 • Cena prof. Hergeta za nejlepší přednášku
  Adam Láznička: Imatinib-rezistentní klony modelu blastického zvratu cml s různým spektrem mutací v bcr/abl1 a jiných genech se liší svou citlivostí k bh3-mimetikům

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Created: 20. 10. 2022 / Upraveno: 4. 10. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.