Program

Program Vědecké konference

Datum konání: středa 12. a čtvrtek 13. října 2022

místo: Velká posluchárna (není-li uvedeno jinak)

středa 12. říjen

9.00

0.50

workshop (Malá pravá posluchárna)

Ženy ve vědě a medicíně

předsedající: Barbora East

10.00

0.05

Zahájení

Marek Babjuk, Tomáš Kalina

10.05

blok A: Urologie

0.45

hlavní host

Miroslav Bárta: Sedm zákonů vývoje světa

Přednáška se bude zabývat pravidly, která definují vývoj jakékoliv ciivlizace bez ohledu na její stáří či složitost.Bude poukázáno na to, jakým způsobem studium dlouhých časových řad může změnit běh světa a učinit ho poprvé mnohem udržitelnějším.

0.15 —přestávka—
0.15
Marek Babjuk: Základní principy léčby, prognóza pacientů, ukázka TURB, hodnocení výsledků
0.20
Antonín Brisuda: Současné možnosti intravezikální léčby nádorů močového měchýře, nové perspektivní metody, výsledky hodnocení lapha1-oleátu (Hamlet)
Přednášky doktorandů a hostů
0.10
Barbora Žemličková: Jak lze využít močové markery k monitorování výsledků léčby?
0.10
Jaromír Háček: Role patologa při hodnocení nálezu, jaké jsou perspektivní prognostické faktory?
0.15
Jakub Horňák a Jan Biskup: Potenciální možnosti využití MRI k určování stádia onemocnění
0.20

hlavní host

Sharokh F. Shariat (MU Vienna, Austria): Recent developments in systemic treatment of urothelial carcinoma
0.10
Tomáš Novák: Implantace cévních náhrad do karotické tepny na zvířecím modelu        

12.55

1.25

Oběd a postery

14.20

blok B: Dětská hematologie: geny, buňky, pacienti

0.25

hlavní host

Jan Blatný: (R)evoluce v léčbě hemofilie?
0.15
Lucie Šrámková : Akutní leukémie – co když chemoterapie nestačí?
0.15
Jan Zuna: Vznik a vývoj leukemického klonu
Přednášky doktorandů a hostů
0.10
Adam Láznička
0.10
Aneta Skotnicová
0.10
Markéta Racková
0.10
Iva Valentová: Sot102, a novel cldn18.2-targeting antibody-drug conjugate with strong therapeutic potential in solid tumors expressing low target levels
0.10
Pavla Jenčová: Porovnání genotypu a fenotypu neuroektodermálních nádorů
0.15 —přestávka—

16.15

0.50

workshop (Malá pravá posluchárna)

Carreer development

vede: Sharokh F. Shariat (MU Vienna, Austria)

čtvrtek 13. říjen

8.30

1.15

workshop (Malá pravá posluchárna)

Satelitní sympozium se snídaní: Od dysfunkčních mitochondrií k Alzheimerově nemoci: proč stárneme a jak být věčně mladý

předsedající: Martin Vyhnálek

V satelitním sympoziu věnovanému mechanismům a diagnostice Alzheimerovy nemoci představíme norského neurovědce doc. Evandro Fanga, který ve své přednášce vysvětlí roli mitochondrií při fyziologickém a patologickém stárnutí a zaměří se na nové možnosti léčebného ovlivnění tohoto procesu. Doc. Martin Vyhnálek (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) popíše možnosti současné časné diagnostiky Alzheimerovy nemoci v klinické praxi a možnosti její diagnostiky pomocí specifických biomarkerů. V poslední přednášce představí dr. Liu Shi (Oxfordská univerzita) problematiku diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí krevních testů.
Satelitní sympozium pořádané v rámci společného česko-norského projektu Mit-AD je určeno široké odborné veřejnosti včetně pregraduálních studentů a je podpořeno grantem EAA – Norské fondy. Studenti tak budou mít mimořádnou příležitost si naživo poslechnout přednášky špičkových zahraničních vědců a akademičtí a vědečtí pracovníci budou mít možnost získat nejnovější informace z oblasti výzkumu stárnutí mozku.
Sympozium bude spojeno se snídaní. Přednášky zahraničních kolegů budou probíhat v anglickém jazyce. Simultánní tlumočení do českého jazyka nebude zajištěno.
Přednášky jsou součástí projektu Mit-AD, což je česko-norský projekt, který si klade za cíl studovat markery dysfunkce mitochondrií a nalézt mezi nimi časné diagnostické biomarkery Alzheimerovy nemoci. V projektu jsou zapojeni výzkumníci z Czech Brain Aging Study (CBAS) – českého týmu s unikátní klinickou kohortou pacientů s Alzheimerovou nemocí a špičkový norský výzkumný tým specializovaný na výzkum stárnutí mozku a roli mitochondrií v tomto procesu.

Přednášející
Evandro Fang: Ageing, Alzheimer’s disease, and Artificial Intelligence
Martin Vyhnálek: Diagnostika Alzheimerovy nemoci v současnosti a budoucnosti – aneb od bed side testů k molekulární diagnostice a neque estentum Curabitur
Liu Shi: Replication study of plasma biomarkers relating to Alzheimer's patology

10.00

blok C: Dětská neurologie

0.15

Jakub Otáhal: Nové možnosti neurozobrazení v lokalizaci epileptogenní mozkové kůry u malformací kortikálního vývoje
0.15

hlavní host

Radek Janča: Elektrofyziologické biomarkery v předoperační detekci typů kortikálních malformací
0.10
Barbora Straka: Genetické biomarkery v před- a po-operační prognóze pacientů s  malformací kortikálního vývoje
Přednášky doktoradů
0.10
Matyáš Ebel: Magnetická rezonance jako biomarker lokalizace epileptogenní zóny u dětí s tuberózní sklerózou
0.10
Barbora Heřmanovská: Detekce nových genetických příčin fokální kortikální dysplázie typu I
0.10
Jan Kudláček: Can we forecast the epileptic seizure risk from long-term EEG data?
0.15 —přestávka—
0.15
Jana Haberlová: Úvod do problematiky klinického výzkumu neuromuskulárních onemocnění (NMD)
0.15
Petra Laššuthová: Možnosti genetického vyšetření u NMD
Přednášky doktorandů
0.10
Barbora Lauerová: Projekt vyhodnocování WES u NMD
0.10
Veronika Koukolská: Neurozobrazovací biomarkery u NMD
0.10
Markéta Jílková: Neurofilamenta jako biomarker progrese a efektu terapie u spinální svalové atrofie
0.10
Štěpánková: The reopened window of plasticity promotes axonal regeneration

12.50

1.30

Oběd a postery

14.20

blok D: Mikrobiologie (COVID)

0.30

hlavní host

Ladislav Dušek: Epidemie ve viditelných i neviditelných datech
0.20
Pavel Dřevínek: Jak se měnila diagnostika covidu-19
0.15
Ondřej Cinek: Proč a jak sekvenujeme SARS-CoV-2
0.15
Tomáš Vymazal: Léčba covidu
Přednášky doktorandů
0.10
Š. Pešková: PIMS
0.10
Jakub Hurych: Které bakterie jsou ty hodné u Crohnovy choroby?

0.15

—přestávka—

16.15

0.50

workshop (Malá pravá posluchárna)

Publikační strategie: jak vybrat časopis, jak napsat článek, co chce recenzent

předsedající: Tomáš Kalina, Jan Zuna

Úspěšná publikace vědeckých výsledků je základem současné vědecké práce. Nejdůležitější komponentou každého článku je samozřejmě jeho obsah, nicméně to samo nestačí, je třeba i vhodně zvolit formu a cílové publikum. Proces peer-review je základním kamenem určujícím správnost, ale i důvěryhodnost vědecké publikace. Zároveň je často tím nejvíce frustrujícím momentem vědecké práce. V tomto workshopu prof. Kalina a prof. Zuna popíšou postoje a snahy recenzenta článku a editora odborného časopisu při posuzování manuskriptu a zároveň budou diskutovat i o svých zkušenostech autorů, kdy množství viditelných úspěchu je vždy vyvažováno množstvím neviditelných publikačních neúspěchů.  Workshop je určen všem, kteří chtějí zlepšit své schopnosti argumentace v recenzním řízení a publikace odborných článků.

Archiv programů

Vydáno: 11. 3. 2015 / Poslední aktualizace: / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.