Vědecká konference by měla být pojítkem naší fakulty

Jak jste si užil léto, pane profesore?

Léto bylo krásné, ale krátké, jako ostatně každý rok. Vždy si dělám plány, co vše z restů dodělám během klidnějších letních měsíců, ale nikdy se ani nepřiblížím původním představám.

Po dvou letech nás čeká Vědecká konference, první, kterou máte na starosti jako děkan 2. lékařské fakulty. Co pro vás znamená a co si od ní slibujete?

Vědecká konference je pro fakultu nesmírně důležitá, měla by prezentovat vědecké výsledky jednotlivých týmů a klinik, ale současně i přinést témata zajímavá pro celé spektrum účastníků, tedy lékařů různých oborů, vědců, studentů. Osobně bych si přál, aby konference představovala i určité pojítko
v rámci fakulty, bychom ji všichni vnímali jako naši společnou akci a v hojném počtu se zúčastnili. I proto letošnímu ročníku věnujeme velkou pozornost – je to nejen první konference organizovaná stávajícím kolegiem, ale i první po nejrůznějších omezeních daných pandemií.   

Pozval jste významné vědecké osobnosti, jako jsou egyptolog prof. Miroslav Bárta nebo přednosta urologické kliniky Lékařské univerzity ve Vídni prof. Shahrokh Shariat. Jak se vaše cesty protnuly právě s nimi?

Základem vědecké konference je prezentace našich vlastních fakultních výsledků, ke každé vědecké a společenské akci však patří i hosté. V osobě profesora Bárty přijde významný český vědec, který navíc dokáže převést své znalosti dávné historie do úvah o směřování naší společnosti. Myslím, že to je v tuto dobu zvláště aktuální a na jeho přednášku se moc těším. Profesor Shariat je přes svůj relativně nízký věk jedním z předních osobností evropské i světové urologie, dokázal se prosadit v USA i v Evropě. Obdivuji jeho životní energii i komunikační schopnost a jsem si jist, že svým entusiasmem nakazí i naše studenty a že pro ně budou jeho zkušenosti zajímavé. 

Medicína má mnoho oborů, na konferenci dostanou větší prostor čtyři – dětská hematologie, dětská neurologie, mikrobiologie a urologie. Podle jakého klíče jste s prof. Kalinou volili témata přednáškových bloků a zvali přednášející?

Na vědecké konferenci budou své výsledky prezentovat doktorandi z mnoha oborů, tedy nejen z těch zmíněných. Jako novinku jsme však připravili bloky přinášející ucelené informace o určitých aktuálních medicínských tématech a o roli příslušných klinik a týmů v jejich řešení. Volba byla do značné míry logická, dětská hematologie a neurologie patří mezi klenoty naší fakulty, totéž platí o mikrobiologii, kde jsou témata navíc velmi aktuální. K zařazení urologie mne spíše přemluvili kolegové, když říkali, že se „sluší“, abych se jako nový děkan aktivně zúčastnil. Volba byla ovlivněna i ryze praktickými skutečnostmi, jako je časová kolize s významnými akcemi v některých oborech, např. pediatrii nebo kardiologii. Ale počítáme s tím, že v podobném schématu budeme pokračovat i v dalších letech, takže se dostane postupně na všechny.

Kdyby se z vás opět stal medik Marek Babjuk, jaké přednášky by si nenechal ujít?

Záleželo by hlavně na mých dalších profesních a životních plánech, třeba by byly jiné, než tehdy. Ale určitě bych se přišel podívat, věřím, že bych nelitoval.

Vydáno: 3. 10. 2022 / Poslední aktualizace: 3. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Nikola Musilová